اهداف و وظایف شورا

 

وظایف و آیین‌نامه اجرائی:

الف)- بررسی و تصویب سیاستها و برنامه‌های كلان در ارتباط با ایرانیان خارج از كشور.
ب)- اتخاذ تدابیر لازم برای تعامل سازنده‌تر با ایرانیان خارج از كشور.
ج)- حمایت از حفظ هویت ایرانیان خارج از كشور.
د)- حمایت از حقوق حقه ایرانیان در عرصه‌های مختلف اعم از امور حقوقی و كنسولی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، قضائی و ...
ه)- هماهنگی و بهینه‌سازی سیاستهای دستگاههای مختلف درون كشور در نحوه ارائه خدمات و تسهیل و تحكیم پیوند ایرانیان خارج از كشور با داخل كشور از طریق پیشنهاد قوانین ضروری و تصویب مقررات مناسب.

 

شورای عالی:

جهت هماهنگی میان وزارت‌خانه‌ها و سازمانها و اجرای مصوبات شورای عالی، « شورای عالی امور ایرانیان خارج از كشور» عهده‌دار وظایف زیر می‌باشد:
الف)- تهیه، ابلاغ و پی‌گیری دستور جلسات شورای عالی و تشكیل جلسات آن.
ب)- ابلاغ مصوبات و سیاستهای شورای عالی به دستگاههای مرتبط و پی‌گیری جهت اجرای مصوبات.
ج)- تهیه برنامه و بودجه سالانه شورای عالی، دبیرخانه و كارگروههای تخصصی.
د)- پی‌گیری تشكیل كارگروههای تخصصی و جمع‌بندی مصوبات آنها جهت ارایه به شورای عالی.
ه)- ساماندهی بانك اطلاعات ایرانیان مقیم خارج از كشور.
و)- ایجاد و تقویت رابطه مستقیم با ایرانیان خارج از كشور.
ز)- ارائه طرحهای مناسب برای حمایت از حقوق ایرانیان در كشور میزبان.

 

نگرشی اجمالی به فعالیت‌ها و طرحهای شورای عالی:

- برگزاری جلسات هر یك از كارگروههای هفتگانه شورای عالی.
- ایجاد ساختار اداری و تشكیلاتی دبیرخانه و جذب نیروهای متخصص.
- هماهنگی و برنامه‌ریزی و ایجاد تسهیلات جهت سفر هیئت‌های مختلف متشكل از اساتید و متخصصین و پزشكان مقیم خارج از كشور به ایران.
- برگزاری سمینارها و همایش‌های مختلف با ایرانیان مقیم و تشكل‌های ایرانی در كشورهای امریكا، فرانسه، سوئد، آلمان، انگلیس، امارات متحده عربی.
- رسیدگی به امور جاری ایرانیان مقیم خارج از كشور و رفع مشكلات آنان.
- برنامه‌ریزی و هماهنگی جهت برگزاری گردهمایی و سمینار در داخل كشور و با مشاركت ارگانها و سازمانها و وزارتخانه‌های ذیربط داخلی و متخصصین ایرانی داخل و خارج از كشور جهت توسعه ارتباطات و انتقال تجربیات.
- انجام امور پژوهشی و تحقیقی در حوزه‌های مورد نیاز و متناسب با مأموریت‌های شورای عالی.
- ارائه تسهیلات به انجمن‌ها، تشكل‌ها و سازمانهای ایرانیان خارج از كشور برای فعالیت‌های مختلف.
- برنامه‌ریزی جهت برگزاری سمینار و همایش بزرگ نخبگان ایرانی مقیم خارج از كشور در ایران.
- برنامه‌ریزی جهت اجرای طرح جامع آماری ایرانیان در كل كشورهای جهان وایجاد بانك اطلاعاتی.
- برنامه‌ریزی جهت طرح آموزش زبان فارسی ویژه ایرانیان خارج از كشور و اجرای آن.
- بررسی طرحهای ارائه شده توسط كارگروههای تخصصی شورای عالی.

 


شورای مشترك دبیران كارگروههای تخصصی:

جلسات هفتگی شورای مشترك دبیران كارگروههای تخصصی با حضور دبیران ،رؤسا ،مدیران و یا نمایندگان ، سایر سازمانها و ادارات و نهادها و وزارت‌خانه‌ها به ریاست جانشین رئیس جمهور در شورای عالی جهت بررسی طرحهای مختلف كارگروهها و سایر اعضای شورای عالی و طرحهائی كه توسط شورای عالی ارائه می‌شود و یا پیشنهادات و طرحهایی كه از طریق اساتید و متخصصین و نخبگان ایرانی خارج از كشور، بطور مرتب تشكیل می‌گردد.
پس از بحث و بررسی نظرات تخصصی و كارشناسی و نهایی شدن پیشنهادات و طرحهای واصل شده، متناسب با حدود اختیارات شورا و یا كارگروهها به مرحله اجراء گذارده خواهد شد.
در صورت نیاز به اخذ مصوبه از كارگروه مربوطه و یا شورای عالی، نسبت به تشكیل جلسه كارگروه یا شورای عالی اقدام خواهد شد.

 

اهم مصوبات شورای مشترك دبیران كارگروهها:

- برگزاری سمینار و همایش و ملاقات با ایرانیان در كشورهای مختلف.
- بررسی اولیه طرح جامع آماری ایرانیان خارج از كشور.
- موضوع معافیت پرداخت عوارض خروج از كشور ایرانیان مقیم خارج.
- بررسی عضویت نهادها و وزارتخانه‌ها و سازمانهای جدید در كارگروههای هفتگانه و شورای عالی جهت تقویت كارگروه‌ها و تسریع در امور ایرانیان خارج از كشور.
- بررسی طرح جامع آموزش زبان فارسی.
- بررسی و تجدیدنظر در شرح وظایف كارگروهها متناسب با گسترش فعالیت‌ها و مسائل و مأموریت‌های جدید.
- بررسی و تخصیص و تصویب بودجه كارگروهها.
- تهیه دستور جلسه جهت شورای عالی و كارگروهها.
- بررسی طرحهای ارائه شده توسط دبیران كارگروهها.
- برگزاری همایش بزرگ نخبگان ایرانی مقیم خارج در داخل كشور.
- برنامه‌ریزی و ارایه طرحهای تخصصی كلان و راهبردی.
- بررسی ایجاد كارگروه قضایی جهت رسیدگی به امور حقوقی و قضایی ایرانیان خارج از كشور.